ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Σύμφωνα με το νόμο 3699/2008, Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η πολιτεία  δεσμεύεται να κατοχυρώνει και να αναβαθμίζει διαρκώς τον χαρακτήρα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Δεσμεύεται επίσης να διασφαλίζει σε όλους τους πολίτες με διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ίσες ευκαιρίες για πλήρη συμμετοχή και συνεισφορά στην κοινωνία, με πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους στη μόρφωση και στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη. 

Κατά την συνεκπαίδευση στα γενικά σχολεία, εφαρμόζονται ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο ή και για ολόκληρη τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής. Στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχεται ειδική αγωγή και εκπαίδευση, η οποία επιδιώκει να αναπτύξει την προσωπικότητά τους και να τους καταστήσει ικανούς για αυτόνομη συμμετοχή στην οικογενειακή, επαγγελματική, κοινωνική και πολιτισμική ζωή.

Η ΕΑΕ επιδιώκει ιδίως :

  1. Την ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
  2. τη βελτίωση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους και των δεξιοτήτων τους, ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη ή  η επανένταξή τους στο γενικό σχολείο, 
  3. την αντίστοιχη προς τις δυνατότητες τους  ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην κοινωνική ζωή και στην επαγγελματική δραστηριότητα και
  4. την αλληλοαποδοχή, την αρμονική συμβίωσή τους με το κοινωνικό σύνολο και την ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη, με στόχο τη διασφάλιση της πλήρους προσβασιμότητας των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Η στελέχωση των ΤΕ γίνεται από εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σπουδές στην ΕΑΕ, οι οποίοι τοποθετούνται με τα ισχύοντα κριτήρια της γενικής εκπαίδευσης με μετάθεση, διορισμό, απόσπαση ή αναπλήρωση.

Οι εκπαιδευτικοί αυτοί ανήκουν στις Διευθύνσεις ή τα γραφεία της αντίστοιχης βαθμίδας εκπαίδευσης. Τα τυπικά προσόντα των κλάδων ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ) όλων των ειδικοτήτων με τον ισχύοντα κωδικό τους είναι: 

  1. Διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ, με βασικές σπουδές σε πανεπιστήμια της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής ή
  2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών  στην ΕΑΕ ή στη σχολική ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε πανεπιστήμια της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής ή
  3. Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ των Διδασκαλείων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, με βασικές σπουδές σε πανεπιστήμια της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής ή
  4. Πτυχίο από πανεπιστήμια της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με τουλάχιστον τριετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην ΕΑΕ. Επίσης σεμινάρια ετήσιας διάρκειας στην ΕΑΕ , που έχουν υλοποιηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, από πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναγνωρίζονται, για την ένταξη στον εισαγωγικό βαθμό, ως ισότιμα με τα ανωτέρω σεμινάρια τετρακοσίων (400) ωρών.

Κάθε σχολείο πρέπει να εκπληρώσει τον παιδαγωγικό του ρόλο  να καλύψει δηλαδή πρωτίστως γνωστικά αλλά και κοινωνικά αλλά και συναισθηματικά τον ευρύτερο δυνατό αριθμό μαθητών, αποφεύγοντας τον αποκλεισμό. Επομένως τα ΤΕ, που λειτουργούν πια στα περισσότερα σχολεία ουσιαστικά προάγουν την ποιότητα των σχολείων αυτών, καθώς παρέχουν σε περισσότερους μαθητές ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση την ώρα που ο μαθητής βρίσκεται στο ΤΕ εργάζεται πάνω στις εντοπισμένες δυσκολίες του (γραφή, ανάγνωση, μαθηματική κατανόηση κ.α.) και αυτό δεν μπορεί να έχει παρά θετικό αντίκτυπο στην επίδοσή του στην τάξη. Η παράλληλη παρακολούθηση του ΤΕ και της Γενικής Τάξης συμβάλλει τόσο στην παρέμβαση στις ατομικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στην βελτίωση ή αποκατάσταση των ειδικών δυσκολιών του μαθητή, όσο και στην ενίσχυση του στα εκάστοτε τρέχοντα γνωστικά αντικείμενα. 

Στόχος του ΤΕ η λειτουργική ένταξη του παιδιού στην τάξη του και πάνω από όλα η αυτονόμηση του στο πλαίσιο της σχολικής ζωής και κοινωνίας. Η δημιουργία λοιπόν ενός απρόσκοπτου δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στον καθηγητή του Τ.Ε., στους καθηγητές των τάξεων, στους γονείς και στα παιδιά είναι μείζονος σημασίας, προκειμένου η επιτυχημένη εκπαιδευτική παρέμβαση να γίνει πράξη. Η θετική στάση όλων μας απέναντι στον θεσμό του Τ.Ε στο σχολείο είναι σίγουρο πως μόνο επιτυχή αποτελέσματα θα φέρει προς όφελος των μαθητών και ολόκληρης της σχολικής κοινότητας. 

Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε τους εκπαιδευτικούς των Τμημάτων ένταξης για το τρέχον διδακτικό έτος.

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ
Τσιανάκα ΜαριάνναΠΕ02.50 -Φιλόλογος Ειδικής ΑγωγήςΔευτέρα 09:45-10:30
Πέμπτη 11:30-12:10
ΑναστασιάδουΑνδρομάχηΠΕ03.05 Μαθηματικός Ειδικής ΑγωγήςΔευτέρα 12:20-13:00